Hướng dẫn khóa và dấu dữ liệu quan trọng không cần phần mềm

Nhiều người sử dụng máy tính đôi khi có nhiều dữ liệu quan trọng muốn che giấu trước cặp mắt tò mò của người khác . Để làm được điều đó họ phải nhờ đến 1 phần mềm chuyên dụng như : Folder lock,Hide folders … thường là không miễn phí bạn phải mua bản quyền và phải tìm hiểu cách sử dụng.
Bây giờ không phải quan tâm đến việc phải tìm các phần mềm đó nửa, các bạn có thể khóa mã hóa và ẩn dấu thư mục 1 cách dễ dàng theo hướng dẫn dưới đây :

1_ Đầu tiên bạn mở Notepad ra và copy dòng lệnh dưới

if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCKif NOT EXIST Locker goto MDLOCKER:CONFIRMecho Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)set/p “cho=>”if %cho%==Y goto LOCKif %cho%==y goto LOCKif %cho%==n goto ENDif %cho%==N goto ENDecho Invalid choice.goto CONFIRM:LOCKren Locker “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”echo Folder lockedgoto End:UNLOCKecho Enter password to Unlock folderset/p “pass=>”if NOT %pass%==abc goto TRUEattrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Lockerecho Folder Unlocked successfullygoto End:FAILecho Invalid passwordgoto end:MDLOCKERmd Lockerecho Locker created successfullygoto End:End

 Các bạn chú ý dòng này: if NOT %pass%==abc goto TRUE Ở đây mình đặt password ví dụ là abc gán giá trị TRUE (bạn có thể đặt mật khẩu theo ý bạn và ghi nhớ)Sau đó save với tên: lock.bat 2_ Double click vào file lock.bat vừa tạo: Khi đó sẽ xuất hiện 1 folder có tên Locker . Chép những dữ liệu cần giấu vào folder Locker.—> Tiếp tục nhấn đúp vào file lock.bat trên giao diện màn hình Dos hiện ra bạn nhập y hoặc Y nhấn Enter : folder Locker sẽ tự động biến mất.    3_ Để Unlock folder Locket: Bạn nhấn đúp vào file lock.bat trên giao diện màn hình Dos hiện ra bạn nhập password (ví dụ trên là abc) nhấn Enter, Folder Locker sẽ xuất hiện trở lại.    Chú ý : nếu không muốn đặt password cho folder, bạn chỉ cần thay đổi dòng lệnh:if NOT %pass%==abc goto TRUE thành: if NOT %pass%==type your password here goto FAILVà cũng làm những thao tác như trên nhưng khi unlock bạn nhập vào 1 từ bất kỳ sẽ mở được folder Locket.Thật đơn giản và dễ dàng phải không các bạn , chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *